Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Bij fysiotherapie is het onderzoek en de behandeling gericht op het voorkomen, opheffen, verminderen en/of compenseren van de klachten en functiestoornissen van het houding- en bewegingsapparaat. De fysiotherapeut voert eerst een onderzoek uit om vast te stellen wat uw klachten veroorzaakt. Na het stellen van een fysiotherapeutische diagnose wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling kan bestaan uit verschillende behandelmethodes, zoals: oefeningen, mobilisaties en houdings- en bewegingsadvies.

Tegenwoordig kunt u rechtstreeks naar de fysiotherapeut, de specialist in beweging. U heeft geen verwijsbriefje van arts of specialist meer nodig voor de fysiotherapeut. Als u zich rechtstreeks bij ons aanmeldt, dan doen wij eerst een ”screening”, waarmee wij vaststellen of u bij ons aan het juiste adres bent. Indien u een indicatie heeft voor fysiotherapie, dan volgt er een intake en nemen wij u in behandeling. Dit alles scheelt een hoop tijd en ongemak en komt het herstel ten goede. De huisarts blijft wel de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg, wij zullen uw huisarts blijven informeren, tenzij u anders wenst.

Fysiotherapie aan huis

Indien u fysiotherapie nodig heeft en u kunt niet naar de praktijk komen, dan bestaat er de mogelijkheid dat de fysiotherapeut bij u thuis komt. Hiervoor is wel een verwijzing van een arts nodig.

Tarieven 2024

Voor gecontracteerde zorg gelden de bij het contract behorende tarieven, voor de overige zorg gelden de tarieven van de praktijk:

Omschrijving Prijs
Fysiotherapie € 40,00
Manueletherapie € 50,00
Oedeemtherapie € 54,00
Screening, Intake en onderzoek (zonder verwijzing) € 54,00
Intake en onderzoek met verwijzing € 50,00
Toeslag voor aan huis behandeling € 15,00
Niet nagekomen afspraak (afmelding binnen 24 uur) € 30,00
Medische informatie aan derden € 88,00
Fysiofitness
6 rittenkaart € 67,50
12 rittenkaart € 135,00
24 rittenkaart € 225,00

Te allen tijde blijft de cliënt zelf eindverantwoordelijk voor de betaling van de behandeling, of deze nu zelf betaald moet worden of vergoed wordt door de zorgverzekering.

Betalingsvoorwaarden

Vergoeding fysiotherapie

De fysiotherapeut kan zonder verwijzing worden bezocht, om middels een screening te laten beoordelen of de klachten fysiotherapeutisch behandeld kunnen worden. We beginnen met een inventarisatie van de hulpvraag en kijken of er geen contra-indicaties zijn, daarna volgt het fysiotherapeutisch onderzoek. Wanneer het om een indicatie gaat die voorkomt op landelijke lijst van chronische aandoeningen is het wel verplicht een verwijzing van de huisarts of specialist te hebben.

Onze praktijk heeft, voor zover mogelijk, contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. In de praktijk en op onze site vindt u een lijst van tarieven die wij hanteren als u geen aanvullende verzekering hebt of als u het maximum aantal behandelingen uit de aanvullende verzekering overschreden hebt.

U bent zelf verantwoordelijk hoeveel behandelingen u vergoed krijgt en hoeveel u verbruikt hebt, kijk dit dus goed na.

– fysiotherapie wordt voor iedereen boven de 18 jaar, voor het grootste deel uit de aanvullende verzekeringen vergoed

– de aanvullende verzekering heeft geen invloed op het eigen risico

– het verplichte eigen risico geldt alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder

– de fysiotherapie die onder de basisverzekering valt, dus alleen chronische indicaties vanaf de 21e behandeling

Voor kinderen tot 18 jaar en chronische patiënten zijn andere regels ingesteld:

– niet chronische aandoening: 18 behandelingen per indicatie per jaar, daarna vanuit de aanvullende verzekering. Aantal is afhankelijk van het pakket dat gekozen is.

– behandelingen van aandoeningen uit de chronische lijst: een volledige dekking vanuit de basisverzekering mits medisch noodzakelijk

Vergoeding chronische aandoeningen 18 jaar en ouder:

De vergoeding van medisch noodzakelijke behandelingen voor chronische patiënten wordt vanaf de 21ste behandeling vanuit de basisverzekering geregeld, dit valt in de regeling van het verplicht eigen risico. De eerste 20 behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Wanneer u dus niet aanvullend verzekerd bent moet u de eerste 20 behandelingen zelf betalen.

Hoeveel behandelingen krijgt u vergoed?

Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekering kunt u nalezen in de polisvoorwaarden, die u van uw verzekeraar heeft ontvangen. Op de website www. fysiotherapievergoeding.nl staan de sites van alle verzekeraars genoemd, dus u kunt ook hier in zoeken naar de voorwaarden.

Onze betalingsvoorwaarden: • De betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. • Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van een behandelingsovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld. • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen op de dag van de afspraak zelf, behoudt de fysiotherapeut zich het recht het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt; dat wil zeggen dat de verzekering deze kosten niet vergoedt! • De declaraties van de fysiotherapeut worden rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraar. Bent u niet voor fysiotherapie verzekerd (bijvoorbeeld doordat u geen aanvullende verzekering heeft), bent u verzekerd bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben afgesloten, of hebt u het maximaal aantal behandelingen bereikt, dan gelden de praktijktarieven die via Fysiotherapeutisch Centrum Waddinxveen bij u geïnd worden. Hierbij geldt een betaling binnen 30 dagen. • Zodra patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. • Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.

Huisregels

* Met betrekking tot de behandeling in onze praktijk verzoeken wij u de persoonlijke hygiëne in acht te nemen en een badhanddoek mee te nemen.

* Met ingang van juli 2009 bent u verplicht zich te kunnen legitimeren bij uw fysiotherapeut. Deze informatie zal worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen en om uw verzekeringsrecht te checken. Onder een correct legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of een vreemdelingendocument.

* Wanneer u voor een eerste afspraak komt kunt u plaatsnemen in de wachtruimte, u hoeft zich verder niet eerst te melden. De behandelend fysiotherapeut haalt u daar op.

* Wij proberen zoveel mogelijk op tijd te werken. Voor een consult trekken wij gemiddeld 25 minuten uit. Kom op tijd, probeer 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn en neem rustig plaats in de wachtruimte.

* Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen op de dag van de afspraak zelf, behoudt de fysiotherapeut zich het recht het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt. Dat wil zeggen dat de verzekering deze kosten niet vergoedt!

* De fysiotherapeut zal voordat hij/zij de behandeling begint samen met u een aantal zaken op een rij zetten om zo goed mogelijk inzicht in uw klachten te krijgen.

* Na het fysiotherapeutisch onderzoek wordt samen met u een behandelplan opgesteld waarin de doelen en de aard van de behandeling worden vastgelegd.

* Indien u hiermee instemt, vindt er overleg plaats tussen uw huisarts en uw fysiotherapeut.

* Indien u een behandeling niet wenst of acht dat een behandeling onjuist is toegepast, u niet juist bent bejegend of in welke vorm dan ook niet tevreden bent, dan bieden wij u alle gelegenheid om hierover te praten. Wij maken graag ruimte vrij om uw probleem te bespreken. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling via het KNGF (zie klachten reglement).

* De kledingvoorschriften voor de oefenzaal zijn: sportkleding en schone / dichte schoenen. In verband met transpiratie zijn hemdjes niet toegestaan.

* In de oefenruimte dienen de patiënten na het gebruik de cardio-apparatuur zelf te reinigen.

* Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.

* Wij tolereren geen enkel agressief gedrag naar ons of één van onze medewerkers of andere deelnemers van de fitness.

* De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.

* In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.

* De praktijk is niet verantwoordelijk voor beschadiging of diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (bijvoorbeeld van auto of fiets).